Mobile menu for the website. Menu

Notice of non-discrimination

正规的电竞竞猜软件致力于成为一家包容性的医疗保健公司. 正规的电竞竞猜软件保险不会因血统而有所歧视, race, ethnicity, color, religion, sex/gender (including pregnancy), national origin, sexual orientation, gender identity or expression, physical or mental disability, medical condition, age, veteran status, military status, marital status, genetic information, citizenship status, unemployment status, political affiliation, 或适用联邦政府禁止的任何其他基础或特征, state or local law.

 

正规的电竞竞猜软件为残障人士提供免费的辅助和服务,并为母语非英语的人士提供免费的语言服务.

 

These aids and services include:
 

  • Qualified language interpreters
  • 其他格式的书面信息(大型印刷体), audio, accessible electronic formats, other formats)
  • Qualified interpreters
  • 用其他语言写的信息

如果您需要这些服务,请联系身份证上的电话. Not an Aetna member? Call us at 1- (TTY: 711).

 

如果您对正规的电竞竞猜软件的非歧视政策有疑问或有与歧视相关的问题想要讨论, please call us at 1- (TTY: 711).

 

请注意,正规的电竞竞猜软件保险覆盖的医疗服务符合适用的联邦和州法律. 并不是所有的医疗服务都得到覆盖. 有关福利的完整描述,请参阅计划文档, exclusions, limitations, and conditions of coverage.

 

Language accessibility statement

 

解释器服务是免费的.

 

注意:如果您说英语,正规的电竞竞猜软件将为您提供免费的语言帮助服务. Call 1- (TTY: 711).

 

Espanol/Spanish

Atención:我喜欢español,但是我喜欢disposición lingüística. Llame al 1- (TTY: 711).

 

አ ማ ር ኛ / Amharic

ልብይበሉ:ኣማርኛቋንቋየሚናገሩከሆነ፥የትርጉምድጋፍሰጪድርጅቶች፣ያለምንምክፍያእርስዎንለማገልገልተዘጋጅተዋል።የሚከተለውቁጥርላይይደውሉ 1- (መ ስ ማ ት ለ ተ ሳ ና ቸ ው : 711)..

 

An ل ع ر ب ي ة / Arabic

ملحوظة:إذاكنتتتحدثاللغةAn ل ع ر ب ي ة،فإنخدماتالمساعدةاللغويةتتوافرلكبالمجان. An ت ص ل ب ر ق م 1- (ر ق م an ل ه an ت ف an ل ن ص ي : 711)..

 

Ɓ as ɔ ̍ ɔ ̀ Wu ɖ u/Bassa

德维ɛnia kɛ染料̍ɖe̍gbo:Ɔjǔke̍m̀diyƁ作为ɔ̍ɔ̀吴ɖu-po-nyɔ̀jǔ倪̍, Nìi̍à wuɖu kà kòɖò po-poɔ̀ɓɛ̍m̀gbo kpa̍a. Ɖa̍& 1- (TTY: 711).

 

Chinese/Chinese

Note: if you speak Chinese, we will provide free language assistance。Please call 1- (TTY: 711)

 

ف an ر س ی / Farsi

توجه:اگربهزبانف an ر س یصحبتمیکنید،خدماتزبانیرایگانبهشماارایهمیگردد،باشماره
1- (TTY: 711) ت م an س ب گ ی ر ی د.

 

Francais/French

注意:如果您的请求是français, 你们可以用平静的语言无偿地提供帮助 1- (TTY: 711).

 

ગ ુ જ ર ા ત ી / tackling

ધ્યાનઆપો:જોતમેગુજરાતીબોલતાહોતોભાષાકીયસહાયતાસેવાતમનેનિ:શુલ્કઉપલબ્ધછે. ક ૉ લ ક ર ો 1- (TTY: 711).

 

Kreyol Ayisyen/Haitian Creole

Atansyon: Si w pale Kreyol Ayisyen, gen sèvis èd pou lang ki disponib free pou. Rele 1- (TTY: 711).

 

Igbo

Nrụbama: Ọ bụrụ na ị na asụ Igbo, ọrụ enyemaka asụsụ, n ' fuu,中国雄. Kp ọ ọ 1- (TTY: 711).

 

한 국 어 / Korean

주의:한 국 어를사용하시는경우,언어지원서비스가무료로제공됩니다. 1- (TTY: 711) 번으로 전 해 주십시오.

 

Portugues/Portuguese

Atenção: ajuda está disponível em português por meio do número 1- (TTY: 711) Estes serviços são oferecidos gratuitamente.

 

Р с с seem и й / the Russian

Внимание:есливыговоритенарусскомязык,еваммогутпредоставитьбесплатныеуслугиперевода. З kind guide о н и т е п о т е л е ф о н 1- (TTY: 711).

 

Tagalog

波那瓦语:Kung nagsasalita ka ng Tagalog语, 我的朋友,我的朋友,我的朋友,我的朋友. Tumawag sa 1- (TTY: 711).

 

An ر د organisation/Urdu

توجہدیں:اگرآپاردوبولتےہیں،توآپکوزبانکیمددکیخدماتمفتدستیابہیں۔ 1- (TTY: 711) پ ر ک an ل ک ر ی ں.

 

Ti ế ng Vi ệ t/Vietnamese

Lưu ý: Nếu quý vị nói Ti ế ng Vi ệ t, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành周quý vị. G ọ s ố I 1- (TTY: 711).

 

Yoruba/Yoruba

Akiyesi: Bi o英航nsọ埃德约鲁巴语,iranlọ́wọ́lori爱德lofẹ̀ẹ́,佤邦ọ乐趣. Pe 1- (TTY: 711).

Legal notices

Aetna是一个或多个Aetna集团公司提供的产品和服务的品牌名称, 包括Aetna人寿保险公司及其附属公司(Aetna).

健康福利和健康保险计划包含排除和限制.

友情链接: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10